සුසැදි දෙසට හැරෙමු !

நேர்மையானதும் ஊழலற்றதுமானதேசத்தைநோக்கி !

Towards a Clean and Upright Country !

The Commission
The Team
Detection & Raids
Convictions
Prosecution
Latest News
Court Diary
Events
Photo Gallery
Video Gallery
Resources
FAQs

ගීතය

ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

nap-book-sin--11.jpg

කොමිසම

අප ගැන

stop corruptionඅල්ලස් පනත සහ 1975 අංක 01 දරණ වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනත යටතේ වැරදි සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරන ලෙස විධානය කිරීම සදහා ස්ථිර අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම සඳහා 1994 අංක 19 දරණ පනතින් මෙම කොම්ෂන් සභාව පිහිටුවන ලදී.

නවතම පුවත් හා පුවත්පත් නිවේදන

රු. 100,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් සපුගස්කන්ද පොලිසියට අනුයුක්ත පොලිස් පරීක්‍ෂකවරයකු අත්අඩංගුවට

06-06-2023 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 100,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, සපුගස්කන්ද පොලිසියට අනුයුක්ත පොලිස් පරීක්‍ෂකවරයකු 2023.06.02 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

තවදුරටත් කියවන්න

දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැමිණිලි පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කිරීම

25-05-2023 නිවාරණ පුවත්

2023 මැයි මස 19 වන දින දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැමිණිලි පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කල අතර දැන් මහජනතාවට තම පැමිණිලි ඒ වෙත යොමු කිරීමට හැකියාව ඇත. දැන් ඔබගේ පැමිණිල්ල සාක්ෂි සහිතව නාමිකව හෝ නිර්නාමිකව මේ සඳහා යොමු කල...

තවදුරටත් කියවන්න

නිකවැරටිය පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් සැරයන් නතුරට උසස්වීම් ලද නිලධාරින් සඳහා තනතුරට හැඩගැස්වීමේ නිවාරණ වැඩසටහන

25-05-2023 නිවාරණ පුවත්

2023 මැයි 08 දිනයේ දී නිකවැරටිය පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් සැරයන් තනතුරට උසස්වීම් ලද නිලධාරින් සඳහා තනතුරට හැඩගැස්වීමේ නිවාරණ වැඩසටහන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් දුෂ්මන්ති රාජපක්‍ෂ මහත්මිය, දූෂණ නිවාරණ...

තවදුරටත් කියවන්න

පහලගම පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් සැරයන් තනතුරට උසස්වීම් ලද නිලධාරින් සඳහා තනතුරට හැඩගැස්වීමේ නිවාරණ වැඩසටහන

25-05-2023 නිවාරණ පුවත්

2023 මැයි 08 දිනයේ දී පහලගම පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් සැරයන් තනතුරට උසස්වීම් ලද නිලධාරින් සඳහා තනතුරට හැඩගැස්වීමේ නිවාරණ වැඩසටහන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් දුෂ්මන්ති රාජපක්‍ෂ මහත්මිය, දූෂණ නිවාරණ...

තවදුරටත් කියවන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභා (CIABOC) නිලධාරීන් සඳහා කොරියාවේ දී පැවැත්වෙන දූෂණ විරෝධී පුහුණු පාඨමාලාව

18-05-2023 පුවත්

කොරියානු ජනරජයේ දූෂණ විරෝධී හා සිවිල් අයිතිවාසිකම් කොමිෂන් සභාව (ACRC) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද පුහුණු පාඨමාලාව 2023 මැයි මස 15 දින සිට 19 දින දක්වා පැවැත්වේ.

තවදුරටත් කියවන්න

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ පැමිණිලි පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කිරීම හා නිවාරණ වැඩසටහනක් මෙහෙයවීම

09-05-2023 නිවාරණ පුවත්

2022 නොවැම්බර් මස 18 වන දින දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ පැමිණිලි පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කල අතර දැන් මහජනතාවට තම පැමිණිලි ඒ වෙත යොමු කිරීමට හැකියාව ඇත. දැන් ඔබගේ පැමිණිල්ල සාක්ෂි සහිතව නාමිකව හෝ නිර්නාමිකව මේ සඳහා යොමු කල හැක. මෙහිදී...

තවදුරටත් කියවන්න

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවාරණ වැඩසටහනක් මෙහෙයවීම

09-05-2023 නිවාරණ පුවත්

2023 මාර්තු මස 13 වන දින දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් උදෙසා නිවාරණ වැඩමුළුවක් පැවැත් වූ අතර මෙහිදී සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (නීති) තනූජා බණ්ඩාර මෙනවිය, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී මධූකා රුවන්ති මහත්මිය හා දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී චමෝදි ජයසිංහ මහත්මිය සහ තොරතුරු...

තවදුරටත් කියවන්න

අරලගංවිල පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය - 2023.03.16

05-05-2023 නිවාරණ පුවත්

2023 මාර්තු 16 දිනයේ දී අරලගංවිල පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලෙය් දී පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් සැරයන් තනතුරට උසස්වීම් ලද නිලධාරින් 143ක් සඳහා තනතුරට හැඩගැස්වීමේ නිවාරණ වැඩසටහන, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාෙව් දූෂණ නිවාරණ...

තවදුරටත් කියවන්න

බොරලන්ද පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය - 2023.03.02

05-05-2023 නිවාරණ පුවත්

2023 මාර්තු 02 දිනයේ දී බොරලන්ද පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් සැරයන් තනතුරට උසස්වීම් ලද නිලධාරින් 180ක් සඳහා තනතුරට හැඩගැස්වීමේ නිවාරණ වැඩසටහන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී ජේ.එල්.ඒ උදේශිකා මධුභාෂණී මහත්මිය, දූෂණ...

තවදුරටත් කියවන්න

කල්ලඩි පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය 2023.02.01

05-05-2023 නිවාරණ පුවත්

2023 පෙබරවාරි 01 දිනයේ දී කල්ලඩි පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ දී පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් සැරයන් තනතුරට උසස්වීම් ලද නිලධාරින් සඳහා තනතුරට හැඩගැස්වීමේ නිවාරණ වැඩසටහන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී...

තවදුරටත් කියවන්න

බොරලන්ද පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය 2023.01.03

05-05-2023 නිවාරණ පුවත්

2023 ජනවාරි 03 දිනයේ දී බොරලන්ද පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් සැරයන් තනතුරට උසස්වීම් ලද නිලධාරින් සඳහා තනතුරට හැඩගැස්වීමේ නිවාරණ වැඩසටහන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී ජේ.එල්.ඒ උදේශිකා...

තවදුරටත් කියවන්න

අරලගංවිල පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය - 2022.12.28

05-05-2023 නිවාරණ පුවත්

2022 දෙසැම්බර් 28 දිනයේ දී අරලගංවිල පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් සැරයන් තනතුරට උසස්වීම් ලද නිලධාරින් සඳහා තනතුරට හැඩගැස්වීමේ නිවාරණ වැඩසටහන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී ජේ.එල්.ඒ. උදේශිකා මධුභාෂණී මහත්මිය, දූෂණ නිවාරණ...

තවදුරටත් කියවන්න

බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 2022.11.23

05-05-2023 නිවාරණ පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් අල්ලස හා දුෂණය තුරන් කිරීමේ මුඛ්‍ය අරමුණ යටතේ මෙරට රාජ්‍ය ආයතනයන්හි පවතින අල්ලස් හා දුෂණ අකටයුතුකම් අවම කරමින් සුපිළිපන්න රාජ්‍ය සේවයක් උදෙසා රාජ්‍ය නිලධාරීන් බලගන්වනු වස් අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් කැගල්ල දිස්ත්‍රික්කය...

තවදුරටත් කියවන්න

මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - 2022.11.16

05-05-2023 නිවාරණ පුවත්

අල්ලසින් තොර සුපිළිපන්න දේශයක් ගොඩනැගීම උදෙසා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ එක් වැඩසටහනක් ලෙස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ නිවාරණ වැඩසටහන 2022.11.16 වන දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී. ඒ සඳහා...

තවදුරටත් කියවන්න

ප්රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - දැරණියගල 2022.11.14

02-05-2023 නිවාරණ පුවත්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් අල්ලස හා දුෂණය තුරන් කිරීමේ මුඛ්‍ය අරමුණ යටතේ මෙරට රාජ්‍ය ආයතනයන්හි පවතින අල්ලස් හා දුෂණ අකටයුතුකම් අවම කරමින් සුපිළිපන්න රාජ්ය සේවයක් උදෙසා රාජ්ය නිලධාරීන් බලගන්වනු වස් අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව...

තවදුරටත් කියවන්න

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - වැලිකන්ද 2022.11.09

02-05-2023 නිවාරණ පුවත්

අල්ලසින් තොර සුපිළිපන්න දේශයක් ගොඩනැගීම උදෙසා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ එක් වැඩසටහනක් ලෙස පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිකන්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ නිවාරණ වැඩසටහන 2022.11.09 වන දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී...

තවදුරටත් කියවන්න

තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - 2022.11.08

02-05-2023 නිවාරණය

අල්ලසින් තොර සුපිළිපන්න දේශයක් ගොඩනැගීම උදෙසා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ එක් වැඩසටහනක් ලෙස පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ නිවාරණ වැඩසටහන 2022.11.08 වන දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී...

තවදුරටත් කියවන්න

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - ලංකාපුර 2022.11.08

02-05-2023 නිවාරණ පුවත්

අල්ලසින් තොර සුපිළිපන්න දේශයක් ගොඩනැගීම උදෙසා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ එක් වැඩසටහනක් ලෙස පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ නිවාරණ වැඩසටහන 2022.11.08 වන දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී...

තවදුරටත් කියවන්න

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - මාදම්පේ 2022.10.25

02-05-2023 නිවාරණ පුවත්

2022 ඔක්තෝම්බර් මස 25 දිනයේ දී මාදම්පේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරින් සඳහා වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ නිවාරණ වැඩසටහන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී රුශාන්ති දිල්ශානි මෙනෙවිය, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී...

තවදුරටත් කියවන්න

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - හලාවත 2022.10.25

02-05-2023 නිවාරණ පුවත්

2022 ඔක්තෝම්බර් මස 25 දිනයේ දී හලාවත ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරින් සඳහා වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ නිවාරණ වැඩසටහන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී රුශාන්ති දිල්ශානි මෙනෙවිය, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී දිනුෂා වික්‍රම ආරච්චි මහත්මිය...

තවදුරටත් කියවන්න

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල - මල්ලවපිටිය 2022.10.21

25-04-2023 නිවාරණ පුවත්

2022-10-21 දින මල්ලවපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවනාගාරයේ දී, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන් 162 දෙනෙකු අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම උදෙසා නිවාරණ වැඩමුළුවක් පැවත්විණි. අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සභාවේ දූෂණ නිවාරණ...

තවදුරටත් කියවන්න

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - නාත්තන්ඩිය 2022.10.21

25-04-2023 නිවාරණ පුවත්

2022 ඔක්තෝම්බර් මස 21 දිනයේ දී නාත්තන්ඩිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරින් සඳහා වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ නිවාරණ වැඩසටහන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ නීති අමා විජේසිංහ මහත්මිය, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී...

තවදුරටත් කියවන්න

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - වෙන්නප්පුව 2022.10.21

25-04-2023 නිවාරණ පුවත්

2022 ඔක්තෝම්බර් මස 21 දිනයේ දී වෙන්නප්පුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරින් සඳහා වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ නිවාරණ වැඩසටහන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ නීති අමා විජේසිංහ මහත්මිය, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී...

තවදුරටත් කියවන්න

ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය - දන්කොටුව 2022.10.21

25-04-2023 නිවාරණ පුවත්

2022 ඔක්තෝම්බර් මස 21 දිනයේ දී දන්කොටුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරින් සඳහා වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ නිවාරණ වැඩසටහන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ නීති අමා විජේසිංහ මහත්මිය, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී...

තවදුරටත් කියවන්න
පැමිණිල්ල කවර වර්ගයකට අයත් වන්නේ ද යන්න නොසලකා ඉදිරිපත් කරන්න. කළමණාකාරීත්වය විසින් එය නිසි වර්ගීකරණයට ලක් කරනු ඇත.  අවශ්‍ය නම් FAQ බලන්න.

අල්ලස් කොමිසමේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙනස් කෙරේ

email-changein-sinhala.jpg

2023.01.01 දින සිට 2023.03.31 දින දක්වා කොමිෂන් සභාව වෙත ලද පැමිණිලි සංඛ්‍යාව

0

ලද පැමිණිලි

2023 ජනවාරි 01 සිට මාර් තු 31 දක්වා ප්‍රගති වාර්තාව

තෙවසරක් දෙස හැරී බැලීම සහ ඉදිරි ගමන් මග (2017 - 2019)

නවතම වීඩියෝව

ඔබගේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්න

බොරු පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම වසර 10ක සිර දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

(1994 අංක 19 දරන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභා පනතේ 21වන වගන්තිය)

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954


Vote for Us
logo