සුසැදි දෙසට හැරෙමු !

நேர்மையானதும் ஊழலற்றதுமானதேசத்தைநோக்கி !

Towards a Clean and Upright Country !

The Commission
The Team
Detection & Raids
Convictions
Prosecution
Latest News
Court Diary
Events
Photo Gallery
Video Gallery
Resources
FAQs

දැන්වීම

ගීතය

ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

nap-book-sin--11.jpg

නවතම පුවත් හා පුවත්පත් නිවේදන

අල්ලස් ලබා ගත් පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු අත්අඩංගුවට

13-11-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 4000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත පොළොන්නරුව, දියබෙඳුම පොලිස් ස්ථානයේ සේවය කළ පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු 2022.11.09 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින්...

තවදුරටත් කියවන්න

අල්ලස් ලබා ගත් හිටපු කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරවරයකු අත්අඩංගුවට

10-11-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 60,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත D – 43, සෝනුත්ත ගොවි සංවිධානයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කරන හිටපු කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරවරයකු 2022.10.25 වන දින අල්ලස් හෝ...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.30,000/= මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් ඉඩම් නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

06-10-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 30,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත රාජාංගනය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරනු ලබන යාය 10,11,12 කාර්යාලයේ ඉඩම් නිලධාරියකු 2022.10.05 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.10,000/= මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් ග්‍රාම නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

28-09-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 10,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත නොච්චියාගම ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරනු ලබන අංක 333, කුසුම්පුර වසමේ ග්‍රාම නිලධාරිවරයා 2022.09.22 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.5000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් සුරාබදු නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

21-09-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු.5000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත පාදුක්ක, ගලගෙදර සුරාබදු කාර්යාලයේ සේවය කරනු ලබන සුරාබදු නිලධාරියකු 2022.0‍9.16 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.20,000/= මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාරවරයකු අත්අඩංගුවට

14-09-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 20,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත ගම්පහ දිසා අධිකරණයේ සේවය කරනු ලබන අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාරවරයකු 2022.09.09 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින්...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.30,000/= මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් පොලිස් සැරයන්වරයකු අත්අඩංගුවට

14-09-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු.30,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත කඩවත පොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්තව සේවය කරනු ලබන පොලිස් සැරයන්වරයකු 2022.09.12 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවටගනු...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.50,000/= මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

08-09-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු.50,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත දේශපාලන කටයුතු වල නියැලෙන, යාපනය දිස්ත්‍රික් එක්සත් ශ්‍රී ලංකා දිස්ත්‍රික් සංවිධායක හා සාමදාන විනිශ්චයකාර වරයකු (මුළු දිවයිනටම) 2022.09.06 වන දින අල්ලස්...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.5000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් ග්‍රාම නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

06-09-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 5000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත ගාල්ල, කඩවත්සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්ත කන්දේවත්ත වසමේ ග්‍රාම නිලධාරි (පියදිගම වසමේ වැඩ බලන ග්‍රාම නිලධාරි) 2022.09.02 වන දින අල්ලස්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 40,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, බීට්ටු වන නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

28-06-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රුපියල් 40,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, තලාව ප්‍රදේශයේ සේවය කරන බීට්ටු වන නිලධාරියකු 2022.06.23 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.1,500,000/= මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

25-06-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු.1,500,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත චෙන්කල්අඩි එරාවුර්පත්තු ප්‍රාදේශීය සභාවේ ප්‍රධාන ලිපිකරු හා හිටපු රාජ්‍ය ඇමතිවරයකුගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් යන අය 2022.06.21 වන දින අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් ලක්‍ෂ 2 ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත ජනපද නිලධාරියකු හා තවත් පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට

06-05-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව, රුපියල් ලක්‍ෂ 2 ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරන ජනපද නිලධාරියකු හා තවත් පුද්ගලයකු 2022.04.29 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 5000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත ග්‍රාම නිලධාරිවරයකු අත්අඩංගුවට

30-04-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව, රුපියල් 5000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, රත්මලාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරන ග්‍රාම නිලධාරිවරයකු 2022.04.28 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 3000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, රාගම පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් සැරයන්වරයකු අත්අඩංගුවට

09-04-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව, රුපියල් 3000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, රාගම පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් සැරයන්වරයකු 2022.03.31 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. 

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 30,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, ඉලවාලි පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු අත්අඩංගුවට

07-04-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව, රුපියල් 30,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා එම මුදල ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, යාපනය ඉලවාලි පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු 2022.04.05 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 15,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, වත්තල පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු අත්අඩංගුවට

23-03-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව, රුපියල් 15,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා එය ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, වත්තල පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු 2022.03.21 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින්...

තවදුරටත් කියවන්න

ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් සැක පිට අත්අඩංගුවේ රඳවා සිටි පුද්ගලයකු නිදහස් කිරීම සඳහා අල්ලස් මුදලක් පිරිනැමීමේ දී අත්අඩංගුවටපත් විත්තිකරු මහාධිකරණයේ දී වරද පිළිගනී.

22-03-2022 වරදකරු කිරීම

ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් සැක පිට අත්අඩංගුවේ රඳවා සිටි පුද්ගලයකු නිදහස් කිරීම සඳහා පෙළඹවීමක් ලෙස, රුපියල් ලක්ෂ පහක මුදලක් පිරිනැමීමට පොරොන්දු වී, එයින් රුපියල් දෙලක්ෂ පනස් දහසක මුදලක් හොරොව්පතාන පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට පිරි නැමීමෙන් අල්ලස් වරදවල් සිදු...

තවදුරටත් කියවන්න

තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැමිණිලි පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කරන ලදි.

07-03-2022 නිවාරණය

ජනවාරි 19 වන දින තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැමිණිලි පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කල අතර දැන් මහජනතාවට තම පැමිණිලි ඒ වෙත යොමු කිරීමට හැකියාව ඇත. දුෂණ නිවාරණ නිලධාරී ජේ. එල්. ඒ. උදේශිකා මධුභාෂණි මහත්මිය හා දුෂණ නිවාරණ...

තවදුරටත් කියවන්න

මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ විදුහල්පතිවරුන් සඳහා පැවැත්වූ නිවාරණ වැඩමුළුව

05-03-2022 නිවාරණය

2022-01-27 දින මිනුවන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල ශ්‍රවනාගාරයේ දී, මිනුවන්ගොඩ කලාපයේ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් 160 දෙනෙකු අල්ලස හා දූෂණය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම උදෙසා නිවාරණ වැඩමුළුවක් පැවත්විණි. අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුනේත්‍රා...

තවදුරටත් කියවන්න

අගුණකොලපැලැස්ස නවක බන්ධනාගාර නිලධාරීන් සඳහා පැවැත්වූ නිවාරණ වැඩමුළුව

05-03-2022 නිවාරණය

31 වන දින අගුණකොලපැලැස්ස බන්ධනාගාර පාසල් ශ්‍රවනාගාරයේ දී, ආධුනික බන්ධනාගාර නියාමක නිලධාරීන් 100 දෙනෙකු අල්ලස් හා දුෂණ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම උදෙසා නිවාරණ වැඩමුළුවක් පැවැත්විණි. අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් සුනේත්‍රා...

තවදුරටත් කියවන්න

බුස්ස නවක බන්ධනාගාර නියාමක නිලධාරීන් සඳහා පැවැත්වූ නිවාරණ වැඩමුළුව

05-03-2022 නිවාරණය

2021-10-23 දින බුස්ස යුධ හමුදා පුහුණු පාසල් ශ්‍රවනාගාරයේ දී, ආධුනික බන්ධනාගාර නියාමක නිලධාරීන් 130 දෙනෙකු අල්ලස හා දූෂණය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම උදෙසා නිවාරණ වැඩමුළුවක් පැවත්විණි. අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 4000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලයේ සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

18-02-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව, රුපියල් 4000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා එය ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලයේ ව්‍යාපාර අංශයේ සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක නිලධාරියකු 2022.02.14 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 5000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‍ෂකවරයකු අත්අඩංගුවට

18-02-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව, රුපියල් 5000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, පේරාදෙණිය සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක විශේෂිත (ශික්ෂණ) ළමා රෝහලේ සේවය කරන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‍ෂකවරයකු 2022.02.14 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 25,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, තලෙයිමන්නාරම දිසා බුද්ධි සේවා කාර්යාංශයේ ස්ථානාධිපති අත්අඩංගුවට

05-02-2022 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අල්ලස් කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව, රුපියල් 25,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත, තලෙයිමන්නාරම දිසා බුද්ධි සේවා කාර්යාංශයේ ස්ථානාධිපති වශයෙන් කටයුතු කළ උප පොලිස් පරීක්‍ෂකවරයෙකු 2022.02.02 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න
fb-banner-02.jpg
පැමිණිල්ල කවර වර්ගයකට අයත් වන්නේ ද යන්න නොසලකා ඉදිරිපත් කරන්න. කළමණාකාරීත්වය විසින් එය නිසි වර්ගීකරණයට ලක් කරනු ඇත.  අවශ්‍ය නම් FAQ බලන්න.

කොමිසම

අප ගැන

stop corruptionඅල්ලස් පනත සහ 1975 අංක 01 දරණ වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනත යටතේ වැරදි සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරන ලෙස විධානය කිරීම සදහා ස්ථිර අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම සඳහා 1994 අංක 19 දරණ පනතින් මෙම කොම්ෂන් සභාව පිහිටුවන ලදී.

2022.01.01 දින සිට 2022.10.31 දින දක්වා කොමිෂන් සභාව වෙත ලද පැමිණිලි සංඛ්‍යාව

0

ලද පැමිණිලි

2022 ජනවාරි 01 සිට ඔක්තොම්බර් 31 දක්වා ප්‍රගති වාර්තාව

තෙවසරක් දෙස හැරී බැලීම සහ ඉදිරි ගමන් මග (2017 - 2019)

නවතම වීඩියෝව

ඔබගේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්න

බොරු පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම වසර 10ක සිර දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

(1994 අංක 19 දරන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභා පනතේ 21වන වගන්තිය)

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954