සුසැදි දෙසට හැරෙමු !

நேர்மையானதும் ஊழலற்றதுமானதேசத்தைநோக்கி !

Towards a Clean and Upright Country !

The Commission
The Team
Detection & Raids
Convictions
Prosecution
Latest News
Court Diary
Events
Photo Gallery
Video Gallery
Resources
FAQs

දැන්වීම

ගීතය

ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

nap-book-sin--11.jpg

නවතම පුවත් හා පුවත්පත් නිවේදන

රු. 50,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් කහටගස්දිගිලිය අඩවි වන කාර්යාලයේ වන ව්‍යාප්ති නිලධාරියෙකු අල්ලස් දැලේ

25-02-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

මංගලගම, මුරුතලාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 50,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත කහටගස්දිගිලිය අඩවි වන කාර්යාලයේ වන ව්‍යාප්ති නිලධාරියෙකු 2021.02.24 වන දින ඉහත අඩවි වන කාර්යාලයේදී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 500/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් අත්තනගල්ල ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලයේ කණිෂ්ඨ ආරක්‍ෂක නිලධාරියෙකු අල්ලස් දැලේ

18-02-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

නාල්ල, දිවුල්දෙණිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 500/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත අත්තනගල්ල ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලයේ කණිෂ්ඨ ආරක්‍ෂක නිලධාරියෙකු 2021.02.17 වන දින ඉහත කාර්යාලය තුලදී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 35000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් සබරගමු පලාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරු නිලධාරිනියක අල්ලස් දැලේ

18-02-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

මාවතගොඩ, අරණායක ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 35000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත සබරගමු පලාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ තක්සේරු නිලධාරිනියක 2021.02.17 වන දින සබරගමු පලාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 8000/= ක මුදලක් අල්ලස්‍ ලෙස ලබාගත්ත ග්‍රාමනිලධාරිවරයකු අල්ලස් දැලේ

12-02-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වාද්දූව ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකු විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව අල්ලස්  ඉල්ලා ලබාගැනීමේ චෝදනාව මත කළුතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව  රාජකාරී කරනු ලබන ග්‍රාමනිලධාරීවරයකු 2021.02.10 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරීන් විසින්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 10000/=ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබාගත් කෝට්ටේ මහනගර සභා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ වැඩබලන සෞඛ්‍ය පරිපාලක අල්ලස් දැලේ

04-02-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

නාවල ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකු විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව අල්ලස් ඉල්ලා ලබාගැනීමේ චෝදනාව මත කෝට්ටේ මහනගර සභා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ වැඩබලන සෞඛ්‍ය පරිපාලක 2021.02.03 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරීන් විසින්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 150,000/ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබාගත් සිවිල් පුද්ගලයකු අල්ලස් දැලේ

29-01-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

රාජාංගනය ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකු විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව අල්ලස් ඉල්ලා ලබාගැනීමේ චෝදනාව මත කටුපත්වැව, පහළ මාරගහවැව, නොච්චියාගම යන ලිපිනයේ පදිංචි සිවිල් පුද්ගලයකු 2021.01.27 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබින.

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 25,000/ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබාගත් ග්‍රාම නිලධාරි අල්ලස් දැලේ

19-01-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වීරවිල ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකු විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව අල්ලස් ඉල්ලීමේ හා ලබාගැනීමේ චෝදනාව මත ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයට අයත් අංක 64 - සිංහපුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයා 2021.01.19 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 20000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් උඩුබැද්ද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක අල්ලස් දැලේ

13-01-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

දුම්මලසූරිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 20000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත උඩුබැද්ද සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වරයෙක් 2021.01.12 වන දින ඇතුන්ගහකොටුව හංදියේදී අල්ලස්...

තවදුරටත් කියවන්න

රුපියල් 20,000/= ක අල්ලස් මුදලක් ලබාගත් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‍ෂක වරයෙකු අත් අඩංගුවට

12-01-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

පැමිණිලිකරු විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ගෝ ඝාතකාගාරය අපහසුතාවකින් තොරව කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වාර්තා ලබාදීමට සහ ඔහු විසින් සිදුකරන පරීක්‍ෂා කිරීම් කටයුතු වලදී පැමිණිලිකරු විසින් සිදුකරන මස් වෙළදාම් කටයුතු වලට කිසිඳු කරදරයකින් තොරව කරගෙන යාමට මහජන...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 150,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් මහනුවර මහ නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනෙකු අල්ලස් දැලේ.

06-01-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

මහනුවර ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 150,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත මහනුවර මහ නගර සභාවේනාගරික මන්ත්‍රීවරු දෙදෙනෙක් 2021.01.05 වන දින මහනුවර නගරයේ පිහිටි පුද්ගලික රෝහලක රථ ගාලක් තුලදී අල්ලස්...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 900/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් මිනුම් ඒකක හා ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ මිනුම් සේවා සහයක නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට

02-01-2021 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

තිස්සමහාරාමය කොහොඹගහ පැලැස්ස ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු විසින් 1954 දුරකථනයෙන් කොමිෂන් සභාව වෙත කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු.900/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත හම්බන්තොට පරිපාලන සංකීර්ණයේ මිනුම් ඒකක ප්‍රමිති හා සේවා දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලයට අනුයුක්ත...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 29,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් අනුරාධපුර නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකයේ වැඩ බලන ස්ථානාභාර නිලධාරියා අත්අඩංගුවට

30-12-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

අනුරාධපුර, ගොඩගේ මාවත ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු.29,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත අනුරාධපුර නගර සභාවේ ගිනි නිවන ඒකකයේ වැඩ බලන ස්ථාන භාර නිලධාරියා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ...

තවදුරටත් කියවන්න

බස්රථ රියදුරෙකුගෙන් අල්ලස් ගත් සබරගමුව මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ කළමනාකරණ සහකාරවරයකු අල්ලස් දැලේ

16-12-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

ගොඩකවෙල ප්‍රදේශයේ බස්රථ රියදුරෙකු විසින් 1954 දුරකතනයට කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව අල්ලස් ඉල්ලීමේ හා ලබාගැනීමේ චෝදනාව මත සබරගමුව මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරියේ කළමනාකරණ සහකාරවරයකු 2020.12.14 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

ව්‍යපාරිකයෙකුගෙන් අල්ලස් ගත් මිනුම් සේවා හා උපක්‍රම පරික්‍ෂකවරිය අල්ලස් දැලේ

16-12-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව අල්ලස් ඉල්ලීමේ හා ලබාගැනීමේ චෝදනාව මත මිනුම් ඒකක ප්‍රමිති හා ‍සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ රත්නපුර කාර්යාලයේ මිනුම් සේවා හා උපක්‍රම පරික්‍ෂකවරියක් 2020.12.11 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන...

තවදුරටත් කියවන්න

නව කොමිෂන් සභාව වැඩ භාර ගැනීම

11-12-2020 පුවත්

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41 අ. ව්‍යවස්ථාවට හා අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභා පනතේ (2) (2) (ආ) වගන්තිය අනුව අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයන් ලෙස,

තවදුරටත් කියවන්න

ජාත්‍යන්තර දූෂණ විරෝධී දිනය සමරමින් 2020 දෙසැම්බර් 9 - අඛණ්ඩතාවයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වීමට

09-12-2020 පුවත්

ගරු මහත්මයාණෙනි/මහත්මියනි, රටක ඉදිරි ගමනට අකුල් හෙලන ප්‍රධානම බාධකයක් ලෙස වර්තමාන ලෝකය තුල වාර්තාගතව ඇත්තේ එම රටෙහි ක්‍රියාකාරි අංශ තුල පවතින අල්ලස සහ දුෂණයයි. අල්ලස සහ දුෂණය හේතුවෙන් ලැබිය යුත්තන්ට ලැබිය යුතු දේ නොලැබී යාමත්, අනවශ්‍ය...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.150,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය අල්ලස් දැලේ

03-12-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

ඇඹිලිපිටිය නව නගරයේ පදිංචි පුද්ගලයකුගෙන් කොමිෂන් සභාවේ 1954 දූරකථනයට කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 150,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය 2020.12.02 වන දින එම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාපිටිය අසලදී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන්...

තවදුරටත් කියවන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම

12-11-2020 පුවත්

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නීති සහකාර තනතුරු 11ක් සහ ලඝු ලේඛක /යතුරු ලේඛක තනතුරු 07ක් සඳහා 2020.10.15 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිලධාරීන් බඳවා ගන්නා ලදී. අදාල පත්වීම් ලිපි අල්ලස් හෝ දූෂණ...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.14000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් ඌව පළාත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂ හා සැලසුම් නිලධාරි අල්ලස් දැලේ.

18-10-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වැල්ලවාය හඳපානාගල ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකුගෙන් 1954 දුරකථන අංකයට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 14000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත ඌව පළාත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්‍ෂ සහ සැලසුම් නිලධාරියා 2020.10.15 වන දින බදුල්ල ඌව...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 35000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගත් තිරප්පනේ බීට්ටු වන නිලධාරීයෙකු අල්ලස් දැලේ

15-10-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

තිරප්පනේ ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 35000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත තිරප්පනේ බීට්ටු වන නිලධාරීවරයෙකු 2020.10.14 වන දින තිරප්පනේ ප්‍රදේශයේදී අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින්...

තවදුරටත් කියවන්න

රු.25,000/- ක අල්ලසක් ලබාගත් සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (නියාමන හා වැඩ ආවරණ) අත්අඩංගුවට

14-10-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

2020.10.12 වන දින ලද පැමිණිල්ලකට අනුව කටයුතු කළ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් 13.10.2020 දින සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (නියාමන හා වැඩ ආවරණ) රු.25000/- ක් වූ මුදලක් තුටු පඩුරක්...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 300000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් උප පොලිස් පරීක්ෂක අල්ලස් දැලේ

07-10-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

කණුපැලැල්ල,බදුල්ල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයකුගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 300000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත බණ්ඩාරවෙල පොලිස් විශේෂ අපරාධ විමර්ශන අංශයට අනුයුක්ත උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් 2020.10.06 වන දින වැලිමඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අසල ඇති ආපනශාලාව...

තවදුරටත් කියවන්න

රු. 5000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් ජල මනු කියවන්නෙක් හා අල්ලස් මුදල් ලබා ගැනීමට අනුබල දුන් පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

07-10-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

කැලණිය, නාතුඩුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරියකගෙන් ලද පැමිණිල්ලකට අනුව රු. 5000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ කඩවත උප ඒකකයට  අයත් මනු කියවන්නෙක් හා අල්ලස් මුදල් ලබා ගැනීමට අනුබල දුන් ජල සම්පාදන...

තවදුරටත් කියවන්න

බස් රථවලින් අල්ලස් ලබාගත් වේලා සටහන් කරු අල්ලස් දැලේ

07-10-2020 හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

පැමිණිලිකරුගේ බස් රථය කරදරයකින් තොරව බස්නැවතුම්පලේ නවතා නියමිත කාලය අවසන් වන තෙක් රදවා ගනිමින් මගීන් රැගෙන යාම වෙනුවෙන් රු100/=ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් අයැද ඒම මුදල 2020.09.24 වන දින ඉල්ලා ලබා ගත් අවස්ථාවේදී, අල්ලස් හෝ දුෂණ...

තවදුරටත් කියවන්න

දූෂණ විරෝධී දිනය - 2020

පැමිණිල්ල කවර වර්ගයකට අයත් වන්නේ ද යන්න නොසලකා ඉදිරිපත් කරන්න. කළමණාකාරීත්වය විසින් එය නිසි වර්ගීකරණයට ලක් කරනු ඇත.  අවශ්‍ය නම් FAQ බලන්න.

කොමිසම

අප ගැන

stop corruptionඅල්ලස් පනත සහ 1975 අංක 01 දරණ වත්කම් හා බැරකම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනත යටතේ වැරදි සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරන ලෙස විධානය කිරීම සදහා ස්ථිර අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම සඳහා 1994 අංක 19 දරණ පනතින් මෙම කොම්ෂන් සභාව පිහිටුවන ලදී.

2021.01.01 දින සිට 2021.01.31 දින දක්වා කොමිෂන් සභාව වෙත ලද පැමිණිලි සංඛ්‍යාව

0

ලද පැමිණිලි

2021 ජනවාරි 01 සිට ජනවාරි 31 දක්වා ප‍්‍රගති වාර්තාව

තෙවසරක් දෙස හැරී බැලීම සහ ඉදිරි ගමන් මග (2017 - 2019)

නවතම වීඩියෝව

ඔබගේ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන්න

බොරු පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම වසර 10ක සිර දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

(1994 අංක 19 දරන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභා පනතේ 21වන වගන්තිය)

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954