අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

අංක 36, මලලසේකර මාවත, කොළඹ 07,
ශ්‍රී ලංකාව.

+94 112 596360 / 1954

+94 767011954

+94 112 595045

ciaboc_gen@ciaboc.gov.lk

"2022 ඔක්තෝම්බර් මස 21 දින සිට මාස තුනක් ඉක්මවන දිනයෙදී ciaboc@eureka.lk යන විද්‍යුත් ලිපිනය භාවිතයෙන් ඉවත් කරන අතර ඒ වෙනුවට ciaboc_gen@ciaboc.gov.lk යන නව විද්‍යුත් ලිපිනය 2022 ඔක්තෝම්බර් මස 21 දින සිට භාවිතා වේ."

ආර්.එම්.වී.එස්. ජයසේකර මහත්මිය

ලේකම්
T : +94 1125 96363
E : secbranch@ciaboc.gov.lk

 

කේ කේ ඩී එම් කොඩිතුවක්කු මෙනවිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් (තොරතුරු දැන ගැනීමේ නිලධාරී)
T : +94 11 250 2698
E : rti@ciaboc.gov.lk

අප හා සම්බන්ධ වන්න

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954