අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

අංක 36, මලලසේකර මාවත, කොළඹ 07,
ශ්‍රී ලංකාව.

+94 112 596360 / 1954

+94 767011954

+94 112 595045

ciaboc@eureka.lk

ආර්.එම්.වී.එස්. ජයසේකර මහත්මිය

ලේකම්
T : +94 1125 96363
E : secretary@ciaboc.gov.lk

 

අසිත ඇන්තනි මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් (තොරතුරු දැන ගැනීමේ නිලධාරී)
T : +94 112 581084
E : asithabc.govlk@gmail.com

අප හා සම්බන්ධ වන්න

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954