අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

අංක 36, මලලසේකර මාවත, කොළඹ 07,
ශ්‍රී ලංකාව.

+94 112 596360 / 1954

+94 767011954

+94 112 595045

ciaboc@eureka.lk

ආර්.එම්.වී.එස්. ජයසේකර මහත්මිය

ලේකම්
T : +94 1125 96363
E : secretary@ciaboc.gov.lk

 

අසිත ඇන්තනි මහතා

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් (තොරතුරු දැන ගැනීමේ නිලධාරී)
T : +94 112 581084
E : asithabc.govlk@gmail.com

අප හා සම්බන්ධ වන්න

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954