අපේ කණ්ඩායම

විනිසුරු ඩබ්ලිව්. ලාල් රන්ජිත් සිල්වා
විනිසුරු ඩබ්ලිව්. ලාල් රන්ජිත් සිල්වා
කොමසාරිස්
විනිසුරු ටී.බී. වීරසූරිය
විනිසුරු ටී.බී. වීරසූරිය
සභාපති
සී. නෙවිල් ගුරුගේ මහතා
සී. නෙවිල් ගුරුගේ මහතා
කොමසාරිස්

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

1994/19 පනතේ 2(2) (අ) වගන්තිය

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954