රු.25,000/- ක අල්ලසක් ලබාගත් සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (නියාමන හා වැඩ ආවරණ) අත්අඩංගුවට

2020.10.12 වන දින ලද පැමිණිල්ලකට අනුව කටයුතු කළ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් 13.10.2020 දින සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (නියාමන හා වැඩ ආවරණ) රු.25000/- ක් වූ මුදලක් තුටු පඩුරක් භාර ගැනීමේදී එම කාර්යාලය තුළදී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. පැමිණිලිකරු විසින් විකිනීමට ඉදිකරන ලද බද්ධ නිවාස 02ක් වෙනුවෙන් සහාධිපත්‍ය සහතිකය ලබා දීමට සැකකරු විසින් රු.25,000/- අල්ලස ඉල්ලා ඇත.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954