රු. 21,000/- ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගත් වරාය අධිකාරියේ හිටපු කම්කරු අල්ලස් දැලේ

මැණික්හින්න, වලල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරියක් විසින් ජනාධිපති මහජන පැමිණිලි අංශයට කරන ලද පැමිණිල්ලක් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට යොමුු කිරීමෙන් පසුව සිදුකරන ලද වැටලීමකදී රු. 21,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත වරාය අධිකාරියේ හිටපු කම්කරුවකු 2020.08.18 වන දින මහනුවර, යටිනුවර වීදියේදි අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරින් විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබින. පැමිණිලිකාරියට ස්ථානමාරුවීමක් ලබා දීමට හා දිගන ප්‍රදේශයේ රජයේ ඉඩමක ඉඩම් කොටසක් ලබා දීමට අදාල අමාත්‍යංශය මගින් අවශ්‍ය කටයුතු කරදීම සඳහා රු. 26,000/= ක මුදලක් අල්ලස් ලෙස ඉල්ලා, ඉන් රු. 21,000/= ක මුදලක් ලබා ගැනීමේදී සැකකරු මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search