අල්ලස් ගත් ආලයඩිවෙම්බු ප්‍රාදේශිය ලේකම් හා සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ සැලසුම් අත්අඩංගුවට

2020.05.28 දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව ක්‍රියාත්මක වූ කොමිෂන් සභාවේ බලය ලත් විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් එම දිනයේදීම කරන ලද වැටලීමකින් ආලයඩිවෙම්බු ප්‍රාදේශිය ලේකම් හා එම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ සැලසුම් රු.300,000/-ක අල්ලස් මුදලක් ලබාගන්නා අවස්ථාවේදී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය හරහා සිදු කිරීමට නියමිත මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් යටතේ අතුරු මාර්ග 3ක් සංවර්ධනය කිරීමට අදාල කොන්ත්‍රාත්තුව පැමිණිලිකරු වෙත ලබා දීමට එකග වෙමින් පළමුවන සැකකරු වන ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් දෙවන සැකකරු වන සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ සැලසුම් මගින් මෙම අල්ලස් මුදල ලබා ගැනීමේදී අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය තුළදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954


Vote for Us
logo