රු.10,000/= ක අල්ලසක් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණ නිලධාරියකු අත්අඩංගුවට ගැනීම

2017.10.11 දින පැමිණිලිකරු විසින් මඩුල්ල ප්‍රාදේශිය මහ ලේකම් කාර්යාලයට අයත් මාර්ගයක්  සංවර්ධනය කිරීම සදහා  එකී ප්‍රදේශයේ ගොවි සංවිධානය හරහා ලබා ගත් කොන්ත්‍රාත්තුවේ වැඩ නිමා කර කොන්ත්‍රාත් මුදල ලබා ගැනීමට  බිල්පත් සකස්කර කොන්ත්‍රාත් මුදල ලබා දීමට අවශ්‍ය නිර්දේශය ලබා දීම වෙනුවෙන් කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඇස්තමේන්තු මුදලින් 3% වශයෙන්  රු.15,000/=  ද බිල්පත් සකස් කිරීමේ ගාස්තු වශයෙන්  රු.3000/=  ක් ඇතුළුව රු.18,000/= ක මුදලක් එම කාර්යාලයේ කාර්මික නිලධාරියා විසින් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී අල්ලස්  හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search