ලඝු ලේඛක/ යතුරු ලේඛක තනතුර සඳහා සුදුසුකම් ලත් අයගේ නාම ලේඛනය

2018 සැප්තැම්බර් මස 29 වන දින පැවති තරඟ විභාගය, 2019 අප්‍රේල් මස 02,03,04 සහ 05 යන දිනයන්හි පැවති ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය හා 2019 ජුනි මස 24 වන දින පැවති සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල අනුව ලඝු ලේඛක/ යතුරු ලේඛක තනතුර සඳහා සුදුසුකම් ලත් අයගේ නාම ලේඛනය.

යතුරු ලේඛක ( සිංහල)

  නම   ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය
 ඩබ්.එස්.එස්.මහේෂිකා මෙය  936083650V
2  ජේ.එම්.එස්.ටී.ප්‍රියංගි මෙය  948631172V
3  පී.බී.කොමසාරු මෙය  926371355V
4  එස්.එච්.එච්.අනුපමා මෙය  937000952V
5  පී.එච්.ඩබ්.වී.ඒ.එච්.නෙත්මිණි මෙය             967261203V
6  ඒ.එම්.ලක්මාලි මෙය  917780382V


යතුරු ලේඛක ( දෙමළ)

  නම   ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය
1    එම්.එච්.යූ.ආර්.එස්.අල්මාස් අහමඩ් මයා       971692243V
2  එම්.එම්.එම්.සෆ්වාන් මයා  941851053V


ලඝු ලේඛක ( සිංහල)

  නම   ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය
 ආර්.එන්.මාදුගොඩගේ මෙය       948082187V
2  අයි.එම්.ගමපතිරණ මෙය  945240652V
3  ඩබ්.පී.ඩී.එම්.තරංගා මෙය  927971623V


2019 පෙබරවාරි මස 07 වන දින සිට 16 වන දින දක්වා පැවති සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල අනුව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නීති සහකාර තනතුර සඳහා සුදුසුකම් ලත් අයගේ නාම ලේඛනය.

  නම  ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය
 වයි.එල්.ලොකුනාරංගොඩ මෙය  905560700V
2  ජේ.සී.ලොකුනාරංගොඩ මෙය  926931083V
 ජී.ඩී.ප්‍රශාන් මයා  873622067V
4  ඒ.ඩී.එන්.එල්.රුවන්පතිරණ මෙය     198554900820
5  යූ.එල්.ජී.කේ.කේ.උස්වත්ත මෙය  897844150V
6  ජී.ඒ.රාජපක්ෂ මෙය  915460542V
7  යූ.සියාත් මයා  862461371V
8  ඒ.ටී.ඒ.පෙරේරා මයා  901891893V
9  අයි.සී.රණතුංග මෙය  885962165V
10   පී.ආර්.වැල්ලේහේවා මයා  903473991V
11  ජේ.ශාරන්‍යා මෙය  917950440V
12  කේ.පී.එච්.කාරියවසම් මෙය  938110620V
13  ඩී.එම්.එස්.සෙනෙවිරත්න මෙය  846240683V
14  එම්.එච්.ජේ.ජී.ගුණසිරි මෙය  916000839V
15  කේ.වීරක්කොඩි මෙය  918582940V
16  එම්.බි.එම්.මුහිබුල්ලා මයා  892493715V
17  කේ.කේ.ජේ.ද සිල්වා මෙය  936952380V

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954