රුපියල් 25000/- (විසිපන්දහසක) මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ලබාගත් පදවිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනපද නිලධාරී අල්ලස් චෝදනා මත අත්අඩංගුවට.

පදවිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ජනපද නිලධාරී 2023.08.25 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී, පදවිය, ශ්‍රී පුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරියක වන පැමිණිලිකාරියට හිමි පදවිය පාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ස්වර්ණභූමි ඔප්පුවක අයිතිය පැමිණිලිකාරියගේ ඥාතියකු වෙත පැවරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරදීම වෙනුවෙන් රුපියල් 25000/- ක (විසිපන්දහසක) මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ඉල්ලා ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී පදවිය - ශ්‍රී පුර ජනපද නිලධාරි කාර්යාලය තුලදී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදි.

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search