ඇහැළියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - 2022.11.16

අල්ලසින් තොර සුපිළිපන්න දේශයක් ගොඩනැගීම උදෙසා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවේ එක් වැඩසටහනක් ලෙස රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇහැළියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ නිවාරණ වැඩසටහන 2022.11.16 වන දින ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී. ඒ සඳහා ඇහැළියගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරීන් 130ක් පමණ සහභාගී වූ අතර අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ දුෂණ නිවාරණ නිලධාරී එරංගා මධූෂි මෙනවිය, දුෂණ නිවාරණ නිලධාරී ඉෂානි විජේසූරිය මහත්මිය සහ දුෂණ නිවාරණ නිලධාරී රුශාන්ති දිල්ෂානි මෙනවිය මේ සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954