නවක පොලිස් නිලධාරීන් අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය සම්බන්ධයෙන් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුව - කළුතර 2022-07-05

2022-08-05 දින කළුතර පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේ දී, ආධුනික පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් 850 දෙනෙකු අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම උදෙසා සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍ය වලින් වැඩමුළුවක් පැවත්විණි. අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ දුෂ්මන්ති රාජපක්ෂ මිය, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (නීති) එස්.එම් ෂබ්රි මයා, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී එන්. විමුක්ති ජයසූරිය මෙය, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී එරංගා මධූෂි මෙය, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී එරංගා මධූෂි මෙය සහ යතුරු ලේඛක එච්.ආර්. අල්මාස් මයා විසින් එම නිවාරණ වැඩමුළුව සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954