නිකවැරටිය පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් සැරයන් නතුරට උසස්වීම් ලද නිලධාරින් සඳහා තනතුරට හැඩගැස්වීමේ නිවාරණ වැඩසටහන

2023 මැයි 08 දිනයේ දී නිකවැරටිය පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් සැරයන් තනතුරට උසස්වීම් ලද නිලධාරින් සඳහා තනතුරට හැඩගැස්වීමේ නිවාරණ වැඩසටහන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් දුෂ්මන්ති රාජපක්‍ෂ මහත්මිය, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී ජේ. එල්. ඒ උදේශිකා මධුභාෂණී මහත්මිය හා දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී මධුකා රුවන්ති උපාලි මහත්මියගේ දායකත්වයෙන් පැවැත්විණි.

 2 1

 2 1

 2 1

 2 1

 2 1

 2 1

 2 1

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954