අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට ඉල්ලුම් පත් කැඳවන ලද දින දීර්ඝ කිරීම

විමර්ශන නිලධාරීන්, නීති සහකාර නිලධාරීන්, නිවාරණ නිලධාරීන්, ලඝු ලේඛක හා ප්‍රවාහන නිලධාරී බඳවා ගැනීමේ දින දීර්ඝ කොට ඇත.වැඩි විස්තර පහතින් ඇත.විමර්ශන නිලධරීන්
නීති සහකාර නිලධාරීන්
නිවාරණ නිලධාරීන්
ප්‍රවාහන නිලධාරී
ලඝු ලේඛක

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954